Upravit stránku

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. SafeDX s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá SafeDX s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Služby LinkedIn používáme k uskutečňování našich reklamních kampaní, které nám pomáhají spojit se s našimi potenciálními zákazníky. V rámci tohoto procesu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které s námi sdílíte, způsobem a v rozsahu dále specifikovanými v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Cílem tohoto dokumentu je zejména poskytnout Vám informace o rozsahu a povaze tohoto zpracování, rozsahu Vašich práv a způsobu, jak je můžete uplatnit.
Shromáždění a zpracování Vašich osobních údajů provádíme plně v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).


1. Kdo je správcem?
Správcem Vašich osobních údajů je společnost SafeDX s.r.o., se sídlem K Žižkovu 813/2, PSČ 190 00, Praha 9 - Vysočany, Česká republika, IČO: 045 85 119 ("SafeDX" nebo "my").
V případě jakýchkoli žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 4 níže nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@safedx.eu.


2. Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a pro jaké účely?
Pokud se přihlásíte prostřednictvím našeho sponzorovaného příspěvku na síti LinkedIn, abychom Vám zasílali naše obchodní sdělení, budeme za tímto účelem zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu Vašeho jména, e-mailové adresy, názvu společnosti, pro kterou pracujete, a Vaší pracovní pozice.
Vaše osobní údaje jsou s námi sdíleny z Vašeho LinkedIn profilu (pokud se přihlásíte k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím našeho sponzorovaného příspěvku). V případě, že požadované údaje na Vašem profilu chybí, můžete být požádáni o jejich doplnění ve formuláři přiloženém k našemu sponzorovanému příspěvku.
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas.


3. S kým sdílíme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje můžeme dále předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro nás zajišťuje administrativní nebo technickou podporu. Pokud potřebujeme zajistit bezpečnost našich informačních systémů nebo za účelem zpracování osobních údajů, můžeme sdílet Vaše osobní údaje s poskytovateli IT řešení.
Vaše osobní údaje mohou být z důvodu plnění zákonné povinnosti zpřístupněny též úřadům a orgánům státní správy provádějícím dohled dle příslušných zákonů; externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti.


4. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování?
Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, činíte tak zcela dobrovolně a máte tedy právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit.
V některých případech máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, zejména pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu; v takovém případě Vaši námitku posoudíme a informujeme Vás o dalším postupu.
Za určitých podmínek a okolností Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti SafeDX jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Z těchto práv nicméně existují určité výjimky; například není možné vymazat Vaše osobní údaje, pokud zákon vyžaduje, abychom je uchovávali. Podobně Vám můžeme odmítnut přístup k Vašim osobním údajům, pokud bychom Vám tímto zpřístupnili osobní údaje jiné osoby nebo pokud nám zákon brání takové údaje sdělit.


5. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění konkrétního účelu zpracování ve smyslu čl. 2 výše.
Jelikož zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, dotčené osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu jeho trvání, ledaže souhlas před uplynutím této doby odvoláte nebo omezíte. V takovém případě přestaneme Vaše osobní údaje v příslušném rozsahu dále zpracovávat.


6. Jak jsou naše kampaně uskutečňovány a jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány společností LinkedIn?
Naše reklamní kampaně jsou zaměřeny na členy LinkedIn na základě kritérií, stnovíme při vytváření kampaně pomocí oficiálních komerčních nástrojů LinkedIn. Mezi taková kritéria může patřit úroveň vzdělání (např. titul nebo navštěvovaná škola), pracovní zkušenosti (např. pracovní pozice, seniorita nebo počet let praxe), profesní zájmy a další informace, které sdílíte na svém LinkedIn profilu.
Vezměte prosím na vědomí, že zpracování Vašich osobních údajů, které uvedete na LinkedIn, provádí společnost LinkedIn, a proto se tyto Informace o zpracování osobních údajů na takové zpracování nevztahují. Další informace o tom, jak LinkedIn zpracovává Vaše osobní údaje (včetně informací o tom, jak změnit Vaše preference reklamních sdělení), naleznete v Zásadách ochrany soukromí společnosti LinkedIn.


7. Co když dojde ke změnám ve zpracování?
Tyto Informace o zpracování osobních údajů můžeme v budoucnu dle potřeby měnit. Veškeré takové změny Vám sdělíme prostřednictvím e-mailu nebo na našich webových stránkách.
Účinné od 1.4.2019.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti